VERS VAN DE PERS (JULI 2018) : HET COALITIEPROGRAMMA 2018-2022 - VVD, D66, PVDA/GL EN CDA

 

Voorwoord

De Beemster is een prachtpolder met een modern agrarisch karakter en mooie voorzieningen in de kernen. Een levendige gemeenschap van inwoners en ondernemers. Tegelijk heeft de gemeente Beemster in toenemende mate moeite om inkomsten en uitgaven in balans te krijgen; te vaak hebben we met kunst en vliegwerk de begroting weer sluitend gemaakt. Er kwamen meer en meer belangrijke en complexe taken op het bordje van de gemeente zoals jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. En de komende tijd volgen nog meer taken van het Rijk zoals de omgevingswet en de transitie naar een aardgasloze maatschappij naar de gemeenten. Dit vraagt om een andere koers De komende jaren werken WD, PvdA/GroenLinks, D66 en CDA samen aan het professioneel en daadkrachtig bestuur dat Beemster verdient. Een bestuur dat in staat is om verantwoordelijkheid te nemen voor de complexe taken die een gemeente moet uitvoeren. De coalitie wil daar op een moderne en transparante wijze vorm aan geven en levert daar 3 wethouders voor uit de gelederen van de WD, PvdA/GroenLinks en het CDA respectievelijk de heer Butter, de heer Dings en mevrouw Zeeman. Samen sterker: Voor kleine gemeenten zijn de wettelijke opgaven te groot en de financiŽle middelen te beperkt om verantwoord te besturen en de dienstverlening aan inwoners uit te voeren. Ook gemeente Beemster kan met nog geen 10.000 inwoners de huidige - en nieuwe uitdagingen structureel niet alleen aan. We zijn te klein om daadkrachtig in de regio ons geluid te laten horen. Dat betekent dat wij volledig achter het in januari 2018 genomen besluit staan om te fuseren met Purmerend. En dat betekent ook dat we staan voor de Beemster waarden en met onze inwoners een weg zullen vinden om die in de fusiegemeente te borgen. We versterken het dagelijks bestuur van 2,0 fte naar 2,4 fte om de taken goed op te kunnen pakken. Deze uitbreiding wordt ten laste gebracht van de algemene reserve. De basis op orde: We hebben nog steeds te weinig inzicht in en sturing op de inkomsten en uitgaven van de gemeente in het sociaal domein. Daarom gaan we onverminderd door met het verbeteren van die administratie. Onze ambitie is de komende jaren de begroting structureel en reŽel in balans te krijgen. Dat betekent dat op alle beleidsterreinen structurele verbeteringen nodig zijn om raad en college de mogelijkheid te geven adequaat te sturen op de uitgaven en beleid te voeren.

 

Beemster in beheer: Binnen de grenzen van een beperkt budget wil deze coalitie meer aandacht voor beheer, werelderfgoed, ecologie en duurzaamheid. Maar de coalitie kan het niet alleen. Bij de invulling van en uitvoering van beleid binnen een buurt zal de gemeente zich meer op de achtergrond begeven en een meer faciliterende rol spelen waardoor de regie meer terugkomt waar die hoort: bij de inwoners. Bijvoorbeeld bij de inrichting en het beheer van de buitenruimte.

 

Coalitieprogramma Beemster 2OL8-2O2O WD, PvdA/GroenLinks, D66 en CDA Onze speerpunten zijn: Beemster fuseert Al jaren krijgen gemeenten meer en meer taken om uit te voeren. En dat zal de komende jaren nog doorgaan. Om de taken goed te kunnen uitvoeren, werkt de gemeente Beemster al vanaf 201.4 ambtelijk samen met buurgemeente Purmerend. Met als doel een robuuste organisatie waarmee de huidige en ook nieuwe taken goed worden uitgevoerd. Toch constateren we nu vier jaar verder, dat de ambtelijke samenwerking niet optimaal functioneert en niet de oplossing biedt voor de vraagstukken van Beemster. De noodzaak tot samenwerken met Purmerend is een gevolg van het feit dat Beemster als gemeente te klein is om zelfstandig complexe gemeentelijke taken zelf goed op te pakken; te klein met alle gevolgen van dien namelijk een broze financiŽle positie en tekort schietende bestuurskracht. Het moet beter in het belang van onze inwoners en de Beemster als totaal. Daarom moet Beemster niet alleen ambtelijk opschalen. Deze coalitie van WD, PvdA/GroenLinks, D66 en CDA staat volledig achter het op 9 januari 2018 genomen besluit om ook bestuurlijk te fuseren met Purmerend. Wij vinden het van groot belang om alle Beemsterlingen hier goed bij te betrekken. ldentiteit is daarbij heel belangrijk. De waarden van de Beemster en de afzonderlijke kernen moeten een geborgde plek krijgen in het grotere geheel. Voorzieningen blijven zo goed mogelijk in stand of verbeteren door schaalvoordelen van de fusie. De coalitie gaat de inwoners betrekken en niet slechts "horen". Deze coalitie gaat met uitgestoken hand naar onze fusiepartner Purmerend om in goed onderling overleg de fusie van Beemster met Purmerend te organiseren en tot een succes te maken. Hťt speerpunt voor de komende periode. De financiŽn op orde De coalitie bevestigt dat de meerjarenbegroting moet sluiten. Dat betekent ook dat er nu geen extra geld is voor nieuw beleid. Nieuw beleid kan alleen als er nieuwe inkomsten tegenover staan bijvoorbeeld externe financiering of door te bezuinigen op bestaand beleid. Reserves en voorzieningen zullen wij beheren met het oog op de bestuurlijke fusie. We streven ernaar om de gemeentelijke belastingen en heffingen slechts met de inflatiecorrectie te verhogen. Als de meerjarenbegroting niet sluitend is, wordt er zowel naar beleid en uitvoering als naar de inkomsten gekeken. Goed financieel beleid vraagt om een goede administratie. Ook voor de WOZ- en BAG-administratie die eind 2019 op orde moeten zijn. Met de administratie op orde wordt op een rechtvaardige wijze lokale belasting geheven. Dit geeft het college en de raad de mogelijkheid om strak te sturen. Daarmee zorgen we ervoor dat de meerjarenbegroting beheersbaar en langjarig sluitend wordt. 3 Het Hoogheemraadschap HHNK is van plan eigendom, beheer en onderhoud van haar wegen en bermbeplanting aan alle gemeenten over te dragen. Aan die overdracht zitten grote financiŽ inbreng van belangenverenigingen en partners. We kijken naar nieuwe ontwikkelingen zoals de plattelandswoning, de verduurzaming en vrijkomende agrarische bebouwing. Ons agrarisch productiegebied met al zijn facetten is een kernwaarde van Beemster. Onze ambitie is die te versterken en de leefbaarheid in het buitengebied op peil te houden. Daarvoor is een visie nodig die haar juridische grondslag in het Bestemmingsplan Buitengebied krijgt. Dat plan verschaft tevens een stevig kader voor de fusiegesprekken met Purmerend en inbreng voor het later op te stellen omgevingsplan. Subsidies en de bezuinigingen 2018 Gezien de moeilijke financiŽle situatie van Beemster zijn bezuinigingen nodig. ln 2OI7 is daarom al een bezuiniging op de sport- en cultuursector in de begroting 2018 opgenomen. Uitgangspunt van deze coalitie is dat partijen die (op welke manier dan ook) financieel afhankelijk zijn van onze gemeente bij het uitvoeren van niet-wettelijke taken, in aanmerking kunnen komen voor een aanpassing naar boven of beneden van die gemeentelijke bijdrage. Wij gaan de huidige subsidieverlening opnieuw beoordelen met als criterium: wat willen en kunnen wij met subsidies bereiken. Een korte inventarisatie van het subsidiebeleid van Purmerend kan daarbij behulpzaam zijn. Reeds opgelegde bezuinigingen blijven gehandhaafd. Participatie is besturen mťt onze inwoners ln Beemster ging de besluitvorming meestal van boven naar beneden. Een manier van besturen die niet meer van deze tijd is. lnwoners willen eerder bij besluitvorming over hun leefomgeving worden betrokken. Deze coalitie wil met een mix van moderne en tradit°onele manieren om inwoners meer te betrekken bij wat er moet gebeuren. Echter, meer rechten gaan hand in hand met meer verantwoordelijkheden. Dit houdt in dat de inwoners van Beemster niet langer worden buitengesloten bij beslissingen over hun omgeving maar ook dat zij zichzelf niet langer afzijdig kunnen houden ten opzichte van de leefbaarheid van hun buurt, hun medemens en hun polder. Wanneer mensen direct betrokken zijn bij de invulling ťn instandhouding van hun buurt wordt de buurt meer 'eigen'. Ook heeft dit een positief effect op de saamhorigheid in de buurt, de zorg om en voor elkaar en wordt de leefbaarheid vergroot. Bij de invulling van en uitvoering binnen een buurt zal de gemeente zich meer op de achtergrond begeven en een meer faciliterende rol pakken waardoor de regie terugkomt waar die hoort: bij de inwoners. Duurzaamheid een grote uitdaging de komende 30 jaar Alle gemeenten in Nederland hebben zich verbonden aan het klimaatakkoord van Parijs. En de afbouw van de gaswinning in Groningen betekent ook afbouw van het aardgasgebruik in Beemster. De gemeente heeft daarbij een regiefunctie. Deze coalitie stelt vůůr 2021 samen met de inwoners van Beemster een warmtetransitieplan op. Daarin staat aangegeven hoe alle huizen en gebouwen op welke termijn aardgasvrij moeten zijn. Ook nemen we daarin op, op welke manier lokale en regionale duurzame bronnen worden ontwikkeld en ingezet. Eigen energieopwekking moet ook voor inwoners met een kleine portemonnee bereikbaar zijn. 5 Daarnaast maken we werk van het versterken van de bescherming tegen klimaatverandering (klimaatadaptatie). Ook Beemster moet zich daarop voorbereiden. Het doel is dat in 2050 de Beemster klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht. De coalitie sluit aan bij de ambitie van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie om de aanpak van klimaatadaptatie te versnellen en te intensiveren De coalitie wil verder de omschakeling naar circulaire economie en landbouw stimuleren. Daarom is adaptief beleid nodig voor (nieuwe) vormen van bedrijvigheid. Alle nieuwbouw moet voldoen aan de actuele duurzaamheidsnormen. Verder hebben we aandacht voor het vraagstuk van 'afvalstof naar grondstof', gevolgd door'van grondstof naar markt'en de daarbij passende meest efficiŽnte vorm van afvalscheiding. Circulaire economie is uitgangspunt bij het gemeentelijk beheer en inrichting (o.a slimme energiebesparende straatverlichting en goed onderhoud van het openbare groen). De biodiversiteit wordt bevorderd en de openbare ruimte wordt ecologisch beheerd. Ook zwerfafval behoeft een betere aanpak; het heeft een negatieve invloed op het milieu en leidt tot aantasting van het plaatselijke ecosysteem en is daarmee nadelig voor mens en dier. Gelukkig zijn veel bewoners zich hiervan bewust, maken er werk van en stimuleren medebewoners tot actie. Dit zijn ambitieuze plannen. Voor de energietransitie krijgen we geld van het Rijk, maar de gemeente zal ook zelf geld moeten inzetten. Hiervoor gaan we op zoek naar middelen. De huidige duurzaamheidsagenda laten wij aansluiten op de energietransitie. Bij de ontwikkeling van deze plannen werken we ook nauw samen met Purmerend. Actief in Metropool Regio Amsterdam (MRA) met de reg°o Wij willen voortzetting van onze (pro)actieve rol in de regio en staan voor samenwerking met de regiogemeenten. lmmers, veel beleid houdt niet op bij de ringvaart. Samen met de regiogemeenten hebben we een steviger inbreng dan alleen. Het Werelderfgoed is een pred°caat om trots op te ziin De coalitie koestert de Werelderfgoederen in Beemster. Wij steunen de ambitie om dat predicaat te benutten en de bekendheid van ons gebied te vergroten. Dat biedt kansen voor toerisme en lokale economie. Wij verwachten een actieve opstelling en inbreng van onze toeristische ondernemers. Het predicaat Werelderfgoed stelt specifieke eisen aan de ontwikkeling van het buitengebied. Bij de eerdergenoemde actualisering van het Bestemmingsplan Buitengebied 2012 komt dat aan de orde. Onze ambitie is een balans te vinden tussen de relatief strikte regels van het Werelderfgoedpredicaat en de ontwikkelvragen van inwoners en ondernemers. Veiligheid De gemeente zal haar rol in het integrale veiligheidsbeleid (criminaliteit, openbare orde en veiligheid) minimaal op het huidige niveau blijven invullen. We zijn alert op alle vormen van criminaliteit, waaronder ondermijning en georganiseerde misdaad, en geven steun en ruimte aan onze lokale handhavers en landelijke beschermers waar nodig en mogelijk. Er zal worden onderzocht of vormen van maatschappelijke betrokkenheid kunnen worden ingezet in de veiligheidsketen zoals WhatsApp preventie groepen en Ogen en Oren in de buurt. 6 W'rj willen zowel inwoners als ondernemers een stem geven bij het bepalen van de prioriteiten van het veiligheidsbeleid van de gemeente. Veiligheid is immers iets van ons allemaal. De openbare ruimte als belangrijke succesfactor voor een prettige leefomgeving wordt zoveel mogelijk beheerd volgens de principes van schoon, heel en veilig. Goede diensWerlening blijft De kwaliteit van de dienstverlening aan het loket moet op een hoog niveau zijn om de inwoners goed te bedienen. ln de visie van de coalitie worden zaken die verder strekken dan de komende jaren, samen met de gemeente Purmerend opgestart.

 

ARIE COMMANDEUR OPNIEUW LIJSTTREKKER CDA BEEMSTER (JAN 2018)

 

Tijdens de algemene ledenvergadering van het CDA gehouden op 10 januari jl. in Beemster is Arie Commandeur opnieuw met algemene stemmen gekozen tot lijstaanvoerder.

Hij brengt een grote ervaring met zich mee omdat hij al sinds 2006 in de gemeenteraad zit. Nummer 2 en 3 op de lijst zijn resp. Co de Wildt en Lida Fabriek.

Jos de Vries werd voorgesteld als nieuw commissielid en Gerda Buis als ondersteuning van de fractie.

Het verkiezingsprogramma werd na enkele wijzigingen vastgesteld.

Na de nodige uitleg was er hoofdzakelijk begrip voor het fusiebesluit, hoewel er ook kritische vragen bleven over het waarom en hoe van de slechte financiŽle toestand van Beemster.

Een zo gunstig mogelijke fusie voor Beemster is speerpunt van beleid van  het CDA in de komende bestuursperiode. Het vele goeds en de identiteit van Beemster moeten behouden blijven.

 

 

 

Gedeputeerde Jaap Bond op bezoek tijdens een ALV van het CDA Beemster.

 

 

Ons ďclubhuisĒ in de Westbeemster Ė ďT KOETSHUISĒ

 

 

De Keyserkerk te Middenbeemster